சவுதி – தம்மாம் – ஏ குரூப் ரத்தம் தேவை

An appeal to all,
One of my friend met an accident last week and admitted Al Mana Gen Hospital, Dammam, he is undergo major surgery on Saturday 12-04-08.
We urgently require A- (negative) blood donors at least 2 or 3 donors.
We requested to every kind heart brothers to inform and donate if available and also do remember him during your prayers for his speedy and permanent recovery.
I shall be very grateful if any of Dammam/Eastern Province in Saudi Arabia residing brothers will also inform to their friends to help and save life while donating their A- blood group.
I, therefore, request all, pls. personally look into the matter and do the needful as quick as possible for the cause of Allah.
I remain,
Mohamed Dawood
Mob: 0500599695

Patent’s name and dtls: Mohamed Meeran, Mob: 0553003308, working as QC/QA Engr, Nassico, Dammam
Room # 1338, 3rd floor, Al Mana Gen Hospital, Dammam
dawood Mohammed

சற்றுமுன் வரி விளம்பரத்தில் வந்தது. அது திரட்டிகளில் தெரியாதென்பதால் இங்கேயும் வெளியிடப்படுகிறது.

Popularity: 5% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்